Hovedseksjon

FAU - Sagene skole

Hjerte

Hver klasse velger én FAU-representant og én klassekontakt. FAU består av FAU-representantene med klassekontaktene som vararepresentanter. FAUs møter er åpne, hvilket betyr at alle foreldre ved skolen kan være tilstede om de ønsker. FAU har et styre og er organisert i ulike arbeidsgrupper («trinngrupper»).

Det er viktig og spennende å delta i FAU. Man blir kjent med barnas skolehverdag fra innsiden. Som representant i FAU får du mulighet til medvirkning og gi innspill til skolens ledelse i enkeltsaker, og du blir bedre kjent med foreldre fra ulike klasser og trinn ved skolen. Jo flere som engasjerer seg, desto mer betydningsfulle blir vi som foreldregruppe.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss på epost: Sagene FAU sagenefau@gmail.com. Følg oss gjerne også på Facebook. (lenke) Facebook-siden kommer med jevnlige oppdateringer om hva som skjer på og i tilknytning til Sagene skole.

FAU arrangerer møte i Anna Sethnes salen på Sagene skole første mandag i måneden fra 18.30-20.30. Med forbehold om endringer ved ferier og helligdager.

FAU-styret


Styret planlegger også FAU-møter, setter opp saksliste og forbereder saker. Styreleder er skoleledelsen sitt primære kontaktpunkt i FAU.

FAUs styre har ansvar for å legge frem årsplan, budsjett og regnskap for FAU. Styret følger et «årshjul» som sammenfatter FAUs regulære virksomhet.

På starten av skoleåret velger FAU to representanter til Driftsstyret (velges for to år) og to representanter til Skolemiljøutvalget (SMU). Se nærmere beskrivelse i FAUs vedtekter. (lenke)

FAU-styret for skoleåret 2022/2023


Leder: Janneke Solem

Nestleder: Annette Gauslå (9B)

Kommunikasjonsansvarlige: Anne Martha Utne Øygarden (7B), Morten Kreutz (10)

Sekretær: Anita Vårbo Berglund (3A), Elise Christensen

Verdt å vite

 • Ungdomskantina kan lånes til bursdager, Halloween-fest ect. Kontakt skolens kontor på tlf. 22807720.
 • Anna Sethne-salen og gymsaler kan også lånes til arrangementer. Kontakt skolens kontor på tlf. 22807720.
 • Tilsynsvakt Mustafa kan kontaktes på tlf.: 40089618 (for å få låse opp toaletter, kaste søppel ved arrangementer ect.)
 • Skolehagen har grillplass og kan lånes ved arrangementer. For mer info se: https://www.geitmyraskolehage.no/

 

Skolens tradisjoner


HØST 

 • Årlig høstmarked i skolens regi.
 • Årlig «internasjonal matfest» i FAUs regi (september).
 • Årlig høstmarked i skolens regi.

JUL

 • AKS' juleverksted med foreldre og julegrøt
 • Klasse-/trinnvise juleavslutninger (julefrokost) (barnet-/mellomtrinnet), foreldre ansvarlig for planlegging.
 • Juleball for ungdomstrinn arrangeres i samarbeid mellom skolen og elevrådet med foreldre som vakter.
 • Julespill i en av de lokale kirkene eller på skolen for 3.-4-klasse.
 • Klasse-/trinnvise sommeravslutninger i skolehagen (barne-/mellomtrinnet), planlegges i samarbeid mellom foreldre og skolen.

VINTER

 • Uke 6 – en uke hvor skolen fokuserer spesielt på det sosiale miljøet.
 • Sagene Grand Prix i skolens regi

VÅR

 • 17. mai-fest i skolegården i FAUs regi.
 • Dugnad på Vesle Sagene for 3. og 6. trinn i FAUs regi.
 • Leirskole på Vesle Sagene på 3. 5. 7. og 8. trinn (fordeles på vår og tidlig høst)
 • Revy på 7. trinn i skolens regi (avslutning på barneskolen/mellomtrinnet).
 • 10. trinn setter opp skuespillet Vildanden av Henrik Ibsen (med foresatte som publikum).
 • Sagene Live Aid arrangeres til inntekt for vennskapsskole Harroji i Etiopia.
 • AKS' sommerfest for barn og foreldre i skolegården.
 • Skoletur på ungdomstrinnet. Arrangeres av foreldre i samarbeid med skolen.

Trinngrupper


Arbeidsgruppene nedsettes av FAU ved starten av skoleåret og får ansvar for ulike tema etter behov og prioriteringer definert av FAU. De er gjerne knyttet til ulike trinn og kalles derfor «trinngrupper», men temaene er aktuelle for flere trinn, og noen grupper organiseres uavhengig av trinn.

Arbeidsgruppene koordineres i hovedsak av FAU, men vi oppfordrer foreldre som ikke er FAU-representanter til å melde seg til innsats, liten eller stor! Man kan godt delta i en gruppe som interesserer selv om man ikke har barn på trinnet gruppa springer ut av.

Trinngruppene i skoleåret 2022/2023:


1. og 2. Trinn

 • Samarbeid med AKS
 • Internasjonal matfest
 • Trygg skolevei-aksjon (i samarbeid med 3. og 6. trinn)

3. og 6. Trinn

 • Dugnad og innsamling til Vesle Sagene (i samarbeid med styret i Vesle Sagene)
 • Hjertesone
 • Eventuelt: Skolehagen      

4. og 5. Trinn

 • Uke 6
 • 17. mai

7.-10. Trinn

 • Trygghetsvandring
 • Skolehistorieprosjektet
 • Sosiale aktiviteter for ungdomstrinnet
 • Juleball for ungdomstrinn

I tillegg har vi følgende grupper utenom trinngruppene:

 • Skolegårdgruppa/skolebehovsplansgruppa
 • Skolebiblioteksgruppa
 • Kulturgruppa
 • Skolekorstyre

Hvem snakker jeg med...


...når jeg lurer på noe om timeplan og lekser?

Kontaktlærer er rette vedkommende for slike spørsmål. Ta kontakt på skolemelding. Mer generelle spørsmål som ikke angår den enkelte klasse kan også tas via FAU som tar det videre til skolens ledelse.

...når jeg vil ta opp noe som gjelder skolemiljøet generelt?

Ta kontakt med FAU-representanten i din klasse. Du kan også sende epost til FAU-styret på Sagene FAU sagenefau@gmail.com

...når jeg vil ta opp noe med skolens ledelse direkte? 

Sosiallærerne er den du kontakter når barnet ditt har sosiale eller faglige utfordringer eller mistrives på skolen. Sosiallærerne er skolens kontaktpersoner overfor helsevesenet, NAV, barnevernet og andre instanser. 

Helsesykepleier kan elevene kan gå til hvis de trenger å snakke om problemer de synes er vanskelig å ta opp med andre. Foreldre kan også kontakte helsesykepleier med spørsmål.

Inspektørene er de rette å kontakte når du har spørsmål om det faglige tilbudet på skolen. De har et overordnet administrativt ansvar for undervisningen, samarbeid lærerne i mellom, vikarer m.m og kan organisere fellesmøter med f.eks. sosiallærer og kontaktlærer. På Sagene har inspektørene særskilt ansvar for enten mellomtrinnet (trinn 5 til 7) eller ungdomsskolen.

Assisterende rektor er rektors stedfortreder og deler det overordnede ansvaret for personal og pedagogikk med rektor. På Sagene skole har assisterende rektor særskilt ansvar for 1 til 4 trinn.

Rektor er skolens øverste leder og har både personalansvar og pedagogisk ansvar, og han er ansvarlig for skolens økonomi og skolebygningene. Det er sjeldent nødvendig å kontakte rektor direkte om saker som vedrører den enkelte elev. 

Tips til frivillige


Hva gjør FAU-representanten?

FAU-representanten er klassens utsending til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen.

Han/hun

 • Skal delta på FAU-møtene på vegne av klassen.
 • Fremme FAUs arbeid ved skolen til foreldrene sin klasse.
 • Delta i en trinngruppe
 • Kan engasjere seg i en arbeidsgruppe (f.eks. «kulturgruppe», «trafikkgruppe», «grønn gruppe»)
 • Kan sitte i FAU-styret

 Han/hun har ansvar for….

 • Å løpende videreformidle informasjon og referater fra FAU-møtene til foreldrene i sin klasse.
 • Legge frem saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøter og eventuelt via epost.
 • Å ta opp saker fra klassen i FAU hvis det er aktuelt.
 • å ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder alle, f.eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.

FAU-representanten skal også, sammen med kontaktlæren, sørge for at det velges en FAU-representant og vara på det siste foreldremøtet før sommeren. Det er mulig å gjenvelges i vervet. Se vedtektene for valgregler og eget skriv for nærmere informasjon om FAUs arbeid. 

Hva gjør klassekontakten?


Klassekontakten er vara for FAU-representanten ved forfall til FAU-møter, og de to forutsettes å hjelpe hverandre med å innhente synspunkter i aktuelle saker til FAU fra foreldre i klassen. For øvrig skal klassekontakten….

 • … være kontaktpunkt for, og ha løpende kontakt med foreldregruppa og elevene, for å vite hvordan stemningen i klassen er.
 • …. ta opp spørsmål av felles interesse (knyttet til skolearbeid og klassemiljø) med kontaktlærer på vegne av foreldrene i klassen.
 • …. bidra til meningsfylte foreldremøter i samarbeid med lærer
 • … har det overordnede ansvaret for sosiale tiltak/sammenkomster som bidrar til et godt klassemiljø.
 • … kan ta initiativ til å samle inn penger til en frivillig klassekasse som for eksempel kan brukes til mat/drikke til klassetreff eller til aktiviteter/turer for klassen.

Klassekontakten er gjerne ansvarlig for at en (symbolsk) fellesgave til læreren blir innkjøpt før jul og sommer hvis foreldre ønsker. Klassekontakten skal også sørge for ny klassekontakt blir valgt (eller nåværende gjenvalgt) på siste foreldremøte før sommerferien og at denne blir informert om sine oppgaver.

Ved valg av klassekontakt er det lurt å sette ned «årstidsgrupper» (f.eks. jul, vinter, vår, høst) eller lignende som klassekontakten kan delegere ansvar til. Det er viktig at terskelen for å ta på seg vervet som klassekontakt ikke blir for høyt slik at det enkelt kan gå på omgang gjennom skoletiden.

Noen tips til kommunikasjon:

 • Tidlig i skoleåret kan det være lurt å lage en plan for aktiviteter og foreldremøter for hele året, og legge fram planen på det første foreldremøtet.
 • En lukket Facebook-gruppe, Spond-gruppe (https://spond.com/) eller lignende for foreldrene i klassen kan være et fint supplement som kommunikasjonskanal foreldre imellom (f.eks. når man skal minne folk på et arrangement /oppgave). Bruk ranselpost eller SMS om nødvendig til invitasjoner.
 • Forsøk å ta kontakt med foreldre til elever som begynner i løpet av skoleåret.

Noen tips til sosiale tiltak:

 • Jul, påske og sommer er fine anledninger for klassetreff med foreldredeltakelse på barnetrinnet – julefrokost, ski/skøyter/aking, grilling i parken etc.
 • Juleavslutning (på morgenen) og sommeravslutning (f.eks i skolehagen etter AKS-tid) arrangeres gjerne i samarbeid med lærerne på barnetrinnet – ta kontakt for å bli enige om dato og sted.
 • På mellomtrinnet kan det være hyggelig om foreldrene tar initiativ til klassefest, og gjerne legger opp til at elevene deltar i planleggingen
 • På ungdomsskolen er erfaringen at det er viktig for det sosiale miljøet om foreldrene arrangerer juleavslutninger (på kveldstid på Anna Sethne/personalrommet) og sommeravslutninger (i skolehagen).
 • Skolen og elevrådet arrangerer juleball for 10. klasse, foreldrene forventes å bidra som vakter.
 • Det må nedsettes en egen turgruppe som er med og organiserer klassetur for 10. trinn i samarbeid med skolen
 • Det er ønskelig at foreldrene på ungdomstrinnet bidrar som natteravner i nærområdet i samarbeid med Bjølsen og Lilleborg og på skolens område ved behov (i regi av FAU).
 • Det er ønskelig at foreldre bidrar som vakter på kulturarenaen når den er åpen på onsdager etter skoletid.