FAU - Sagene skole

FAU
Generelt om FAU

 

Alle foresatte som har barn ved skolen, er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er arbeidsutvalget til Foreldrerådet. FAU skal fremme foreldrenes felles interesser, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

Hver klasse velger én FAU-representant og én klassekontakt. FAU består av FAU-representantene med klassekontaktene som vararepresentanter.  Oversikt over FAU-representanter med vara (klassekontakter) for inneværende skoleår finner du her.

FAUs møter er åpne hvilket betyr at alle foreldre ved skolen kan være tilstede om de ønsker. FAU har et styre og er organisert i ulike arbeidsgrupper («trinngrupper»).

Det er viktig og spennende å delta i Foreldrenes arbeidsutvalg. Man blir kjent med barnas skolehverdag fra innsiden. Som representant i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) får du mulighet til medvirkning og gi innspill til skolens ledelse i enkeltsaker, og du blir bedre kjent med foreldre fra ulike klasser og trinn ved skolen. Jo flere som engasjerer seg, desto mer betydningsfulle blir vi som foreldregruppe.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med oss på epost: Sagene FAU sagenefau@gmail.com, evt. direkte med FAU-leder. Følg oss gjerne også på Facebook.