FAU

FAU

 

Alle foresatte som har barn ved skolen, er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er arbeidsutvalget til Foreldrerådet. FAU skal fremme foreldrenes felles interesser, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.

Hver klasse velger én FAU-representant og én klassekontakt. FAU består av FAU-representantene med klassekontaktene som vararepresentanter. FAUs møter er åpne hvilket betyr at alle foreldre ved skolen kan være tilstede om de ønsker.

Det er viktig og spennende å delta i Foreldrenes arbeidsutvalg. Man blir kjent med barnas skolehverdag fra innsiden. Som representant i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) får du mulighet til medvirkning og gi innspill til skolens ledelse i enkeltsaker, og du blir bedre kjent med foreldre fra ulike klasser og trinn ved skolen. Jo flere som engasjerer seg, desto mer betydningsfulle blir vi som foreldregruppe.

 

Slik jobber vi i FAU på Sagene

FAU møtes hver første mandag i måneden i perioden september-juni kl. 18:30-20:30. Møtene behandler tema av felles interesse for læringsmiljøet til elevene på Sagene skole. Skoleledelsen er som oftest til stede for å informere eller få innspill i saker. Endelige møteprotokoller legges på nettsiden. FAU har et styre og er organisert i ulike komiteer/arbeidsgrupper («trinngrupper»).

FAUs styre har ansvar for å legge frem en årsplan, budsjett og regnskap, som følger skoleåret, for FAU. Styret utarbeider også et «årshjul» som sammenfatter FAUs regulære virksomhet. Styret planlegger også FAU-møter, setter opp saksliste og forbereder saker. Styreleder er skoleledelsen sitt primære kontaktpunkt i FAU.

Komiteene/arbeidsgruppene nedsettes av FAU ved starten av skoleåret og får ansvar for ulike tema etter behov og prioriteringer definert av FAU. Eksempler på grupper kan være trafikkgruppe, 17. mai-komité, gruppe for skolemiljø, kulturgruppe, enkeltprosjekter som «grønnere skolegård» osv. Komiteene fremmer saker for FAU etter behov. Arbeidsgruppene koordineres av FAU, men vi oppfordrer også foreldre som ikke er FAU-representanter og melde seg til innsats, liten eller stor! Oversikt over grupper og kontaktpersoner for inneværende skoleår, finnes til høyre på siden.

FAU velger på starten av skoleåret to representanter til Driftsstyret (velges for to år) og to representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) . Valg til FAU og FAUs organisering er nærmere beskrevet i og regulert av FAUs vedtekter (se lenke til høyre på siden).

 

Har du spørsmål eller innspill, ta mer enn gjerne kontakt med oss på epost: Sagene FAU sagenefau@gmail.com.