Hovedseksjon

Hvis ulykken er ute

Ved småskader ordner læreren dette. Er det mistanke om større skader, som brudd eller annet, er sosial lærer ansvarlig og varsler hjemmet.

Hun, eller en annen voksen, drar til lege, legevakt eller tannlege med eleven og er sammen med barnet til foresatte kommer.

Det skal alltid skrives skademeldinger når ulykker skjer på skolen. Den blir sendt til Norsk Forsikringservise a/s og Trygdekontoret. Ved legebesøk må foresatte betale regningen, men vil få refundert beløpet på trygdekontoret.

Elevforsikring:

Elevforsikring er en ulykkesforsikring for alle elver som er registrert på skoler underlagt Skoleetaten i Oslo, uten å skille mellom utenbys og innebys elever. Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskader. Ulykkesskader er skade på legemet forårsaket av en ytre begivenhet som ingen kunne ventes å forhindre.

Forsikringen dekker:

  • elever i grunnskolen og den videregående skole, inkl. elever som får spesialundervisning
  • elever på Musikkskolen
  • barn i feriekoloni
  • Osloelever under opplæring utenbys på skoler som drives av Oslo kommune

Forsikringen dekker elever som deltar på skolearrangementer utenfor skolens område, herunder skoleturer utenlands.

Forsikringen for 2000 dekker elevene i skoletiden og under deltagelse i andre aktiviteter som forsikringen omfatter, og på direkte reise/vei til og fra skolen, samt utenfor skolens område i det store frikvarteret. Reise fra elevens bopel til aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område ved skoledagens begynnelse og fra slike aktiviteter utenfor skolens område til elevens bopel ved skoledagens slutt inngår også i forsikringen.

Forsikringssummer:

Erstatning ved skadetilfelle er inntil kr. 10.000,- for behandlingsutgifter, inntil kr. 200.000,- ved 100% varig medisinsk invaliditet og kr 10.000,- ved dødsfall. Foreldres egenandel ved behandlingsutgifter er kr. 1.000.