Hovedseksjon

Ordensregler

ordensregler

Sagene skole skal være en trygg og god læringsarena.

Skolemiljøet vårt skal kjennetegnes av:

- vennlighet og respekt for hverandre og for alle som besøker skolen
- å være et mobbe- og rasismefritt område
- et rent og trivelig arbeidsmiljø
- arbeidsro som gir grunnlag for læring og trivsel
- hyggelige opplevelser

For å oppnå dette er vi avhengig av at:

1.1 Du viser god oppførsel overfor alle du møter til, fra og på skolen.
1.2 Du tar avstand fra enhver form for mobbing og plaging, og at du sier fra til voksne når du eller andre blir plaget.
1.3 Du respekterer andre.
1.4 Du møter presis til timene og holder avtaler.
1.5 Du er med på å skape nødvendig arbeidsro i timene og bidrar positivt i læringsprosessene.
1.6 Du tar ansvar for å holde skolen fri for søppel, tagging og annet hærverk.
1.7 Du ikke har med farlige gjenstander på skolen.
1.8 Du løser ALDRI uenighet med bruk av vold eller trusler.
1.9 Du følger skolens regler for bruk av IKT.
1.10 Du tar av ytterjakker og luer i alle undervisningsøkter.

Husk også:

1.11 For elever på barnetrinnet skal mobiltelefoner være satt på lydløs i hele skole/aks-tiden og oppbevares i sekken eller innleveres til mobilhotell i klasserommet. Mobiltelefoner skal ikke brukes av elever på skolens område i skoletiden. For elever på ungdomsskolen skal telefoner alltid være satt på lydløs i undervisningstimene og ute av syne. Mobiltelefoner som brukes i strid med det lokale reglementet kan midlertidig inndras av skolen og leveres tilbake til eleven ved skoletidens slutt.
1.12 Skolen påtar seg ikke ansvar for penger og verdisaker som medbringes hvis dette ikke leveres inn på kontoret.
1.13 Det er bare elever fra ungdomsskolen som kan forlate Skolens område i skoletiden.
1.14 I friminuttene skal alle elever være ute.
1.15 Fellestoalettene skal ikke benyttes som oppholdsrom.
1.16 Elever på ungdomsskolen kan være i kantina i storefri.
1.17 Snøballkasting er ikke lov.
1.18 Røyking og all bruk av rusmidler er strengt forbudt.
1.19 Godteri og brus skal ikke tas med på skolen hvis det ikke er avtalt med kontaktlærer.
1.20 Sparkesykler, skateboards og rollerblades kan ikke benyttes i skoletiden.
1.21 Baller skal bæres inne i skolebygningen.

Konsekvenser:

2.1 Ved de fleste forseelser reageres det med tilsnakk, irettesettelse og/eller anmerkning for elever på ungdomsskolen.
2.2 Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde, vaske, fjerne tagging osv.)
2.3 Det kan også bli aktuelt med erstatning av skader påført skolens gjenstander eller bygning.
2.4 Samtale med lærer/rektor og involvering av foresatte.
2.5 Gjenstander som ulovlig medbringes/brukes vil bli beslaglagt og kan hentes på kontoret ved skoledagens slutt. Ved gjentagelse må foresatte
hente tingen på kontoret.
2.6 Ved grovere brudd på ordensreglene vil ledelsen ved skolen involveres
og hjemmet kontaktes umiddelbart. Dette gjelder vold, mobbing, hærverk, bruk av rusmidler, oppbevaring av våpen eller grov uhøflig opptreden.
Bortvisning fra undervisning, bortvisning fra skolen for resten av dagen (barnetrinn) eller inntil 3 dager (u-trinn) og politianmeldelse vil da bli vurdert.