Handlingsplan mot krenkende adferd

Nullmobbing

Sagene skole skal bidra til utvikling av grunnleggende holdninger som toleranse, samhold og sosial ferdigheter. Vi skal vektlegge verdier som likeverd, mangfold og respekt. Vi skal møte elevene våre med varme, inkludering og legge vekt på gode relasjoner mellom elever og mellom lærer – elev. Elever og foresatte som tar kontakt med oss skal bli tatt på alvor med sine opplevelser.

Opplæringsloven paragraf 9a fastslår at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Skolen har en handlingsplikt dersom en ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger.

Dersom elever eller foresatte ber om tiltak skal skolen treffe et enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk. Skolen evaluerer i samarbeid med foresatte om tiltakene har fungert og om det er behov for nye tiltak.