Hovedseksjon

Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø

Nullmobbing

Sagene skole skal bidra til utvikling av grunnleggende holdninger som toleranse, samhold og sosial ferdigheter. Vi skal vektlegge verdier som likeverd, mangfold og respekt. Vi skal møte elevene våre med varme, inkludering og legge vekt på gode relasjoner mellom elever og mellom lærer – elev. Elever og foresatte som tar kontakt med oss skal bli tatt på alvor med sine opplevelser.

Opplæringsloven paragraf 9a fastslår at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Skolen har en handlingsplikt dersom en ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord eller handlinger.

De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trykt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles.

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at de involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette i egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.