Hovedseksjon

Strategisk plan 2024

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning

Oppsummering Strategisk plan 2024

Sagene skole skal være en trygg og inkluderende læringsarena som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever i læringsfellesskapet. Elever og lærlinger skal

møte voksne som viser interesse, er omsorgsfulle og kompetente i møte med alle elever. Gjennom elevmedvirkning skal elevene kunne påvirke egen læring og sin

skolehverdag. Relasjonene mellom elever og ansatte på skolen og i AKS skal styrkes gjennom felles aktiviteter, hyppig dialog og samtaler der elevene blir sett og

hørt.

Gjennom et tverrfaglig samarbeid (b.l.a. med ulike tilbud i bydelen som f.eks. Ung Jobb, sommerjobb, fritidsklubbene og ungdomstiltakene) og et godt skole-hjem

samarbeid skal vi styrke "laget rundt eleven". Gjennom etablerte samarbeidsarenaer skal ulike aktører (pedagoger, assistenter, ledere, sosiallærere,

helsesykepleiere og AKS-ansatte), arbeide for økt tilhørighet og mestring for elevene, faglig og sosialt. Elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv skal være

sentralt i skolens miljøarbeid og elevens stemme skal bli hørt i viktige saker som angår dem.

Læreplanarbeid (LK-20)

LK-20 er utgangspunktet for utviklingsarbeidet ved skolen. Vår praksis i profesjonsfellesskapet skal komme elevenes læring til gode og hensynet til elevens beste

skal alltid være utgangspunktet for utviklingsarbeidet. Arbeidet i profesjonsfellesskapet skal sørge for at vi har en felles forståelse av god praksis i møte med

elevene, der vi møter elevenes behov og tilpasser for mangfoldet ved skolen. Denne praksisen er basert på et felles kunnskapsgrunnlag som tilegnes gjennom

samarbeid med andre profesjonelle aktører.

Inkluderende praksis og elevmedvirkning

Faglig og sosial mestring skal vektlegges i all undervisningsplanlegging. Elevenes motivasjon og lærelyst skal styrkes gjennom arbeid med praktiske, kreative,

varierte og relevante læringsaktiviteter. For å styrke elevenes dybdekompetanse og evne til å se sammenhenger i og mellom fag skal skolen tilrettelegge for

fagdager og tverrfaglig arbeid der elevene kan lære på ulike måter, både praktisk og teoretisk.

Elevene skal medvirke i sin egen læreprosess gjennom å delta i drøftinger i fellesskapet om både innhold, arbeidsmåter og vurdering. Elevstemmen skal også

komme til uttrykk gjennom barnemøter på AKS, elevrådet, ledermøter, driftsstyret og FAU-møter. Gjennom god dialog og tilpasset opplæring i fellesskapet skal

elevene oppleve tillit og tilhørighet, og elevmedvirkning ivaretas.

Grunnleggende ferdigheter og varierte læringsaktiviteter

Sagene skole skal ha et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter gjennom hele skoleløpet på tvers av fag. Systematikken i begynneropplæringen skal

styrkes gjennom ord- og begrepsinnlæring i klasserommet, innarbeiding av gode læringsstrategier og tenkemåter, samt planlegging og gjennomføring av målrettede

matematiske aktiviteter der vi bruker konkreter og hensiktsmessige regnestrategier.

Elever som trenger det skal få tidlig hjelp og støtte i læringsarbeidet. Gjennom varierte og elevaktive læringsaktiviteter ledet av lærere med relevant fagkompetanse

skal alle elevene få utfordringer tilpasset sitt nivå for mestring i skolehverdagen. Elevenes motivasjon for lesing skal styrkes b.l.a gjennom samarbeid med bibliotekar

og bruk av skolens bibliotek.

Læringsarbeidet på 1.-4.trinn skal styrkes gjennom bedre faglig koordinering mellom skole og AKS. Læring gjennom lek og praktisk tilnærming skal styrke elevenes lærelyst og kompetanse i alle fag fra 1.-10.trinn.

Skolen vil legge til rette for økt bruk av skolens lokaler på fritiden der elevene deltar i sosiale aktiviteter i regi av skolen, bydelen og foresatte.

De viktigste satsingsområdene for skolen i 2024 vil være pedagogisk utviklingsarbeid med fokus på styrking av elevenes grunnleggende ferdigheter i og på tvers av

fag, med et særskilt fokus på meningsfull skriveopplæring. Vi vil styrke elevenes tilhørighet til skolen gjennom å legge til rette for inkluderende aktiviteter der alle

elever kan delta på sitt nivå og oppleve faglig og sosial mestring i læringsfellesskapet.

Vi starter 2024 med et samarbeid med Skrivesenteret ved NTNU der fokuset er på meningsfull skriveopplæring på 1.-10.trinn. Prosjektet vil gå over to år.

Skolens profil

Sagene skole er en flott 1-10 skole med beliggenhet ved Akerselva, sentralt i Oslo.

Vi er en av Oslos eldste skoler og har en rik historie med pedagogisk

utviklingsarbeid.

Vi vil være en utforskende og elevsentrert skole som ønsker å jobbe strategisk og

langsiktig. Dette gjør vi gjennom arbeid i det profesjonelle læringsfellesskapet. Å

skape kultur for læring er sentralt hos oss. Elevmedvirkning skal gjennomsyre

skolens praksis. Vi har fokus på intern kompetanseheving gjennom systematisk

erfaringsdeling og arbeid med felles kunnskapsgrunnlag i profesjonsfellesskapet.

Sagene skole er en skole med stort mangfold, som vi er stolte av. Vi har en sterk

sosial profil der vi jobber for å se hver enkelt elev, anerkjenne og tilrettelegge for

ulikheter. Inkluderende opplæring og praksis skal prege aktivitetene og tenkningen

ved skolen gjennom variert og kreativ undervisning. Vi er opptatt av å få til en

helhetlig praksis der vi skaper et lag rundt eleven bl.a. gjennom et godt skole/hjem

samarbeid der vi ser på foresatte som viktige ressurser for elevene og skolen.

Skolen har et aktivt samarbeid med bydelens tjenester rettet mot barn og unge der vi

sammen arbeider forebyggende for at elevene skal fullføre og bestå skoleløpet. Vi

har et svært engasjert personale som bryr seg om hver enkelt elev og har høye

ambisjoner på vegne av elevene.