Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Sagene skole skal være en trygg og inkluderende læringsarena som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Elever og lærlinger skal møte voksne som viser interesse, er omsorgsfulle og kompetente i møte med alle elever. Det skal arbeides inngående med å involvere alle elevene i egen opplæring og styrke relasjonene mellom elever og ansatte på skolen og i AKS. Gjennom kunnskapsbasert arbeid skal skolemiljøteamet bidra til at "laget rundt eleven" styrkes og samtidig sikre en systematikk i oppfølgingen av skolemiljøsaker. Elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv skal være sentralt i skolens miljøarbeid.

Fagfornyelsen skal fortsatt prege utviklingsarbeidet på skolen, både faglig og sosialt i møte med elevene. Vi skal utvikle et profesjonsfellesskap som skal komme elevenes læring til gode, der hensynet til elevens beste alltid er utganspunktet når tiltak skal igangsettes. Arbeidet med profesjonsfellesskapet skal sørge for at vi har en felles forståelse av god praksis i møte med elevene. Denne praksisen er basert på et felles kunnskapsgrunnlag som tilegnes gjennom dialog og diskusjoner i kollegiet.

For å styrke elevenes dybdekompetanse og se sammenhenger i og mellom fag skal skolen tilrettelegge for fagdager der elevene kan lære på ulike måter, både praktisk og teoretisk.

Planlegging for faglig og sosial mestring skal vektlegges i all undervisningsplanlegging. Elevenes motivasjon og lærelyst skal styrkes gjennom arbeid med praktiske, kreative, varierte og relevante læringsaktiviteter. Elevstemmen skal komme til uttrykk gjennom en åpen dialog mellom elever og lærere i klasserommet, samt gjennom aktiv deltagelse i skolens organer. Gjennom en god og tillitsfull dialog i hverdagen, der elever og voksne samhandler, skal elevmedvirkning ivaretas.

Sagene skole skal ha et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter, der elever som trenger det skal få tidlig hjelp og støtte i læringsarbeidet b.la gjennom ulike former for intensivopplæring. Gjennom varierte læringsaktiviteter ledet av lærere med tilstrekkelig fagkompetanse skal elevene møte utfordringer tilpasset sitt nivå for mestring i skolehverdagen. Arbeid med grunnleggende ferdigheter i begynneropplæringen (1.-4.trinn) vil være en prioritet for alle ansatte som arbeider med denne elevgruppen. Bedre faglig koordinering mellom skole og AKS, samt samarbeid om lærings støttende aktiviteter skal styrke læringsarbeidet på 1.-4. trinn.

Vi skal bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består skoleløpet gjennom relevant og variert undervisning som er tilpasset den enkeltes behov. Videre vil skolen planlegge og legge til rette for økt bruk av skolens lokaler på fritiden der elevene deltar i sosiale aktivteter i regi av skolen, bydelen og foresatte.

Strategisk plan 2021