Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Strategisk plan 2023-oppsummering
Sagene skole skal være en trygg og inkluderende læringsarena som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever i læringsfellesskapet. Elever og lærlinger skal

møte voksne som viser interesse, er omsorgsfulle og kompetente i møte med alle elever. Gjennom elevmedvirkning skal elevene kunne påvirke egen læring og sin

skolehverdag. Relasjonene mellom elever og ansatte på skolen og i AKS skal styrkes gjennom hyppig dialog og samtaler der elevene blir sett og hørt. Gjennom et

tverrfaglig samarbeid (b.l.a. med ulike tilbud i bydelen som f.eks. Ung Jobb, sommerjobb, ungdomstiltakene) og et godt skole-hjem samarbeid skal vi styrke "laget

rundt eleven". Gjennom etablerte samarbeidsarenaer skal ulike aktører (pedagoger, assistenter, ledere, sosiallærere, helsesykepleiere og AKS-ansatte), arbeide for

økt tilhørighet og mestring for elevene, faglig og sosialt. Elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv skal være sentralt i skolens miljøarbeid og elevens stemme

skal bli hørt i viktige saker som angår dem.

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen skal være utgangspunktet for utviklingsarbeidet ved skolen. Vår praksis i profesjonsfellesskapet skal komme elevenes læring til gode og hensynet til

elevens beste skal alltid være utgangspunktet for utviklingsarbeidet. Arbeidet i profesjonsfellesskapet skal sørge for at vi har en felles forståelse av god praksis i

møte med elevene, der vi møter elevenes behov og tilpasser for mangfoldet ved skolen. Denne praksisen er basert på et felles kunnskapsgrunnlag som tilegnes

gjennom dialog og diskusjoner i kollegiet, der vi oppdaterer oss på nyere skoleforskning.

Inkluderende praksis og elevmedvirkning

Faglig og sosial mestring skal vektlegges i all undervisningsplanlegging. Elevenes motivasjon og lærelyst skal styrkes gjennom arbeid med praktiske, kreative,

varierte og relevante læringsaktiviteter. For å styrke elevenes dybdekompetanse og evne til å se sammenhenger i og mellom fag skal skolen tilrettelegge for

fagdager og tverrfaglig arbeid der elevene kan lære på ulike måter, både praktisk og teoretisk. Elevene skal medvirke i sin egen læreprosess gjennom å delta i

drøftinger i fellesskapet om både innhold, arbeidsmåter og vurdering. Elevstemmen skal også komme til uttrykk gjennom barnemøter på AKS, elevrådet,

ledermøter, driftsstyret og FAU-møter. Gjennom god dialog og tilpasset opplæring i fellesskapet skal elevene oppleve tillit og tilhørighet, og elevmedvirkning

ivaretas.

Grunnleggende ferdigheter og varierte læringsaktiviteter

Sagene skole skal ha et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter gjennom hele skoleløpet på tvers av fag. Elever som trenger det skal få tidlig hjelp og

støtte i læringsarbeidet. Gjennom varierte og elevaktive læringsaktiviteter ledet av lærere med relevant fagkompetanse skal alle elevene få utfordringer tilpasset sitt

nivå for mestring i skolehverdagen. Elevenes motivasjon for lesing skal styrkes b.l.a gjennom samarbeid med bibliotekar og bruk av skolens bibliotek.

Læringsarbeidet på 1.-4.trinn skal styrkes gjennom bedre faglig koordinering mellom skole og AKS. Læring gjennom lek og praktisk tilnærming skal styrke elevenes

lærelyst og kompetanse i alle fag fra 1-10.

 

Skolen vil legge til rette for økt bruk av skolens lokaler på fritiden der elevene deltar i sosiale aktiviteter i regi av skolen, bydelen og foresatte.

De viktigste satsingsområdene for skolen i 2023 vil være videre implementering av Fagfornyelsen i profesjonsfellesskapet, arbeid med styrking av elevenes

grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag, samt styrke elevenes tilhørighet til skolen