Strategisk plan 2019

Sagene skole skal i 2019 bli en tryggere, mer inkluderende og grønnere skole som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og lærlinger skal møte voksne som er trygge, viser interesse, er omsorgsfulle og tar ansvar for relasjonen. Det skal arbeides inngående med å styrke elevenes sosiale ferdigheter gjennom arbeidet på skolen og i AKS.

Det skal planlegges for faglig og sosial mestring i all undervisningsplanlegging. Elevstemmen skal komme til uttrykk gjennom elevaktive arbeidsformer, samt skolens systematiske arbeid med elevsamtaler og elevråd.

Sagene skole skal bidra til at flere elever og lærlinger fullfører og består skoleløpet gjennom tett oppfølging av elever i form av planlagte elevsamtaler, oppfølging av elevfravær og god veiledning av elever fra rådgivningstjenesten.

Sagene skole skal ha et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter, der elever som trenger det skal få tidlig hjelp og støtte i læringsarbeidet b.la gjennom ulike former for intensivopplæring. Gjennom varierte læringsaktiviteter ledet av lærere med tilstrekkelig fagkompetanse skal elevene møte utfordringer tilpasset sitt nivå for mestring i skolehverdagen.

Det profesjonelle læringsfellesskapet på Sagene skal styrkes gjennom felles rutiner og struktur for det faglige samarbeidet, der kollektiv planlegging og erfaringsdeling blir sentralt i utviklingsarbeidet. På Sagene skal vi lære av hverandre! Det er rom for faglig uenighet og å prøve og feile.

Strategisk plan 2019