Hovedseksjon

Om Miljøteamet

Tverrfaglig Innsatsteam består i dag av blant annet skolen, Barnevern, OT kontakt i NAV, bydelens ruskonsulent, Saltokoordinator og helsesykepleier. Dette teamet møtes 1 gang hver annen måned på skolen. Her kan foresatte ønske å få drøftet problemstillinger eller få råd fra de ulike instansene, en eller flere. Ved slike henvendelser møter kun de aktørene som foresatte ønsker skal delta. Foresatte og/ eller kontaktlærer melder behov om møtetid til leder av Miljøteam. Det avholdes et kort formøte slik at deltakelse blir avklart i forkant. Tverrfaglig Innsatsteam er til rådighet for alle skolens trinn.

Under arbeidet med tiltak i prosjektet Motorskole ble det synliggjort et behov et flerfaglig team. Sagene skole etablerte i 2019 på bakgrunn av dette et Miljøteam. Skolen søkte i 2020 om midler til prosjekt Trygge Varme ungdomsskoler og fikk innvilget prosjekt.

Miljøteam, består av rådgiver/sosiallærer på u-trinn, helsesykepleier, inspektør u-trinn, rektor og fagkonsulent/leder Miljøteam. I prosjekt Trygge Varme Ungdomsskoler er det for skoleåret 20/21 ansatt en assistent i 50 % prosjektstilling som også deltar.

Miljøteam jobber med elevsaker på individ, gruppe og systemnivå rettet mot ungdomsskolen. Prosjektmidlene anvendes i skolehverdagen ut ifra elevmassen, behov hos enkeltindivider og grupper og til innkjøp for å tilrettelegge for tilbud etter skoletid. Teamet jobber tett opp mot pedagogene for å se hvordan pengene kan investeres i tiltak som kommer elevene til gavn både i skoletiden og med sikte på ettermiddagstilbud. Det er samarbeid med enkeltelever som har avholdt kurs for andre elever. Det er arrangert valgfag som retter seg mot å yte varer og tjenester til medelever, da både mot barne- og ungdomstrinn. Ungdomsskoleelever har spist med barnetrinnselever for å skape kontakt på tvers av trinn. Det er dialog med elevrådet for å få med elevstemmen. Det er dialog med FAU som har en egen sosialkomite for ungdomsskolen angående tilbud ettermiddagstid.

Av fokusområder i Miljøteam kan nevnes forebyggende arbeid gjennom godt fundamentert relasjonelt arbeid basert på tillitt og trygghet. Teamet som består av kompetanse fra ulike fagfelt har stor nytte av overføringsverdien dette bringer inn. I arbeidet hører også rollebevissthet hjemme.

Vi har en holdning om at elevene har mye og ulik kompetanse med seg. Miljøteam har som mål at elevene som ønsker skal få mulighet til både å vise frem sine ferdigheter og å lære bort til sine medelever. Skolen har svært god erfaring med dette og vi ser at denne mestringsopplevelsen er unik for alle parter. Mange elever ved Sagene skole har behov for en trygg ettermiddagsarena. Dette ønsker skolen å tilrettelegge for gjennom samarbeid med elever og FAU ved å stille med lokaler.

Miljøteam søker midler når det er kapasitet og teamet ser muligheter, dette for å styrke arbeidet med forebyggende mestringsarenaer for elevene.