Hovedseksjon

Elevgrunnlag og kapasitet på Sagene skole

Skolens kapasitet

Sagene skole er dimensjonert for to klasserekker og 10 trinn, dvs. 20 klasser. Grunnet store elevkull for noen år siden, tok vi inn 3 klasser på fire påfølgende årstrinn. Dette medfører at det nå er 24 klasser på skolen. Vi må ta inn 2 nye klasser på 1. trinn i noen år til fremover. Antall klasser vil reduseres gradvis fra og med skoleåret 2023/2024.

Sagene skole har i utgangspunktet plass til 56 elever per årstrinn. Vi har vurdert mulighetene for å ta inn flere elever i dagens skolebygg, både ved å etablere flere grupper per trinn og ved å ta inn flere elever per gruppe. Vi har konkludert med at skolen ikke kan ta inn flere enn 56 elever per trinn uten at dette får betydelige negative konsekvenser for elevens fysiske skolemiljø og pedagogiske tilbud.

Det er per dags dato ingen planer om å utvide kapasiteten på skolen. Større investeringer i skoleanlegg vurderes av Utdanningsetaten gjennom arbeidet med skolebehovsplanen og besluttes i bystyret ved budsjettvedtak.

Elevgrunnlag og inntak til skoleårene 2022-23

De siste årene har ikke skolen hatt kapasitet til å ta inn alle elevene bosatt i skolens inntaksområde som ønsker plass på Sagene skole. Ved inntak til skoleåret 2020-2021 tok skolen inn 3 klasser på 1. trinn. Som nevnt har ikke skolen kapasitet til å gjøre dette i tiden fremover. Ved inntak til skoleåret 2021-2022 ble nesten 30 elever bosatt i Sagene skoles inntaksområde tildelt plass på Ila, Lilleborg og Nordpolen skoler. For inntaket til skoleåret 2022-2023 planlegger skolen å ta inn 56 elever fordelt på to klasser.

Antall barn i skolens inntaksområde og endringer før skolestart

I årskullene under grunnskolealder bor det langt flere elever i Sagene skoles inntaksområde enn skolen har kapasitet til å ta inn. Tabellen nedenfor viser antall barn født i årskullene under grunnskolealder per 1. april 2022. Det er 87 elever i 2017-kullet bosatt i skolens inntaksområde, 31 flere enn skolen har plass til.

Figur 1: Antall barn bosatt i Sagene skoles inntaksområde per årskull. Data fra folkeregisteret 1. august 2021.

Som følge av bl.a. utflytting fra området ettersom barna blir eldre, er det langt færre som bor i skolens inntaksområde ved skolestart. Noen foreldre søker også barna inn på andre skoler i nærheten. En konsekvens av dette er at skolen har langt mindre behov for elevplasser enn størrelsen på førskolekullene tilsier.  På den annen side gjør dette det vanskelig å forutsi hvor mange skolestartere Sagene skole må gi plass til lang tid før skolestart.

I tabellen nedenfor vises størrelsen på 2015- og 2016-kullene i Sagene skoles inntaksområde. På de sammenlignbare målepunktene 36, 24 og 12 måneder før skolestart, var det betydelig mange flere elever i 2015-kullet enn i 2016-kullet. Det er derfor god grunn til å regne med at 2016-kullet vil være mindre enn 2015-kullet ved skolestart.

Et år før skolestart var det 117 elever bosatt i Sagene skoles inntaksområde fra 2015-årskullet.  Før skolestart flyttet eller søkte 41 elever seg bort fra skolen, mao 35 % frafall i løpet av det siste året før skolestart. Til tross for det betydelige frafallet, kunne ikke alle elevene i skolens inntaksområde få plass på Sagene skole.

Hvis vi opplever tilsvarende frafall frem mot skolestart som vi gjorde med 2015-kullet (35 % over en 12 månedersperiode), må vi regne med at omtrent 57 elever bosatt i Sagene skoles inntaksområde ønsker plass på skolen til skolestart. Som nevnt er det betydelig usikkerhet knyttet til å forutsi hvor mange som flytter vekk og søker seg til andre nærliggende skoler det siste året før skolestart. Vi må ta høyde for at flere enn 57 elever bosatt i skolens inntaksområde ønsker plass på skolen.

Graf

Figur 2: Målepunktene 36, 24, 12 og 9 måneder før skolestart viser alle barn bosatt i skolens inntaksområde i det respektive årskullet, data fra folkeregisteret. Målepunktene 5 måneder før og ved skolestart er basert på skolens egne oversikter over elever i skolens inntaksområde som ønsker plass på Sagene skole.

Inntak av elever i 2017-kullet – informasjon og saksgang

I desember vil skolen få oversikt over barn født i 2017 som bor i Sagene skoles inntaksområde. I løpet av desember og januar vil vi innhente informasjon fra foresatte om de ønsker at barnet skal begynne på Sagene skole ved skolestart i august 2023. I januar/februar vil vi vurdere om det er behov for å overføre elever til andre skoler i området.

Hvis det i februar/mars 2023 er flere elever bosatt i skolens inntaksområde som ønsker plass på Sagene skole enn skolen har plass til, må Sagene skole tildele noen elever plass på andre skoler i området. Ved behov for å overføre elever til andre skoler vil vi kartlegge hvilke skoler i området som har ledige plasser og vurdere hvilke elever det er mest nærliggende å overføre til andre skoler. Vi vil så sende ut forhåndsvarsel til de foresatte. Foresatte og barn vil få mulighet til å uttale seg før vi avgjør hvor barna får skoleplass. Skoleplass tildeles i form av et enkeltvedtak om nærskole. Foresatte vil ha rett til å klage på dette enkeltvedtaket.

Endring av inntaksområder

Når Voldsløkka ungdomsskole åpner, vil Bjølsen skole gjøres om til en ren barneskole. Bjølsen skole vil da kunne ta imot flere elever på 1. trinn.

Voldsløkka ungdomsskole skal etter planen åpne til skolestart i august 2023. Utdanningsetaten har vedtatt endringer av barneskolenes inntaksområder for 2017-kullet. Les mer om dette her.

Denne informasjonen er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsetaten.