Hovedseksjon

Godt å vite

Klar til å synge sang for lille Lotte.

Fravær
Se sagenes skoles oppfølgingsplan ved elevfravær

Nytt telefonnummer hjemme eller på jobben?
Ny adresse? Nytt etternavn?
Husk å melde fra til skolen. Det kan oppstå en akutt situasjon hvor vi må få kontakt med dere foreldre på dagtid.

Skoleveien og Skolepatruljen
Vi ønsker at elevene våre skal ha en så trygg skolevei som mulig. Hver morgen står skolepatruljen oppstilt i farlige kryss nær skolen, og utenfor skolen i Sandakerveien.
De har opplæring i å få små og store trygt over gata.

Penger og verdisaker
Skolen kan ikke påta seg ansvar for penger og verdisaker elevene har med seg på skolen.
Vi ber derfor foreldrene om ikke å sende med barna store pengebeløp eller dyre klær/leker/mobiltelefoner.

Gjenglemte klær.
Vi samler opp gjenglemte klær på skolen – dere kan komme og lete hvis barna har glemt noe. Kontakt kontaktlæreren.
Etter et halvt år blir klærne sendt til Fretex.

Bruk av skolegården etter skoletid:
Det skaper lett problemer for skolefritidsordningen når det er mange store elever som blir igjen etter skoletid. Vi oppfordrer de som ikke går på Aktivitetskole Sagene å gå hjem etter skoletid. Dersom elevene er lenger i skolegården, må de rette seg etter beskjeder fra aktivitetskole-peronalet.

Når ulykken er ute....................................
Hvis en elev skader seg på skolen, har vi interne regler for hvordan vi følger opp eleven: Ved småskader ordner læreren dette. Er det mistanke om større skader som brudd og lignende, er det sosiallæreren som følger opp eleven og varsler hjemmet.
Hun, eller en annen voksen fra skolen drar til lege/tannlege med eleven til foresatte kommer. Det skal skrives skademelding når ulykken skjer på skolen. Den blir sendt til Oslo forsikring og trygdekontoret.
Ved legebesøk må foresatte betale regningen, men får den refundert på trygdekontoret.
Se ellers skriv til alle hjem om ulykkes forsikring for barn og elever.