Hovedseksjon

Organisering i lærerteam

Blackboard

På barnetrinnet består teamene hovedsakelig av kontaktlærerne på trinnet pluss 1-2 faglærere og ressurslærere. Disse underviser hovedsakelig elevene på trinnet de tilhører. I tillegg er baseleder fra AKS med på trinntid en gang i uka.

På ungdomstrinnet består trinnteamene av fire kontaktlærere (to kontaktlærere for hver klasse). Disse kontaktlærerne er også faglærere på flere trinn og har derfor to roller.

Spesialpedagoger, baseledere på AKS og assistenter er også tilknyttet trinnteamene der de bidrar til elevenes læring sammen med de øvrige lærerne.

Ungdomstrinnet på skolen har også egne fagteam der faglærerne regelmessig samarbeider om undervisningen i fagene de har mest undervisning i.

Pedagogene møtes også regelmessig i storteam (1.-4. trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn). Dette er avdelingsvise møter der utvikling av profesjonsfellesskapet står i sentrum for arbeidet.