Hovedseksjon

Sosial kompetanseplan

Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering. Det er en ressurs for å mestre stress og problemer. Barn og unge stiller sosiale krav til hverandre.

Empati er viktig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til andre, og vil også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold. Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres.

En viktig side ved samarbeid er å følge regler og beskjeder. Samarbeid innebærer å dele, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av hverandre. Samarbeid bør øves på i realistiske sammenhenger, og det må verdsettes og utøves aktivt.

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger.

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig.

Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha sammenheng med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere med voksne.

Humor og glede er viktig i situasjoner der vi møtes og gode relasjoner skapes. Å møte andre med glede og selv bli møtt med glede skaper lyst og pirrer nysgjerrigheten vår i møte med ny kunnskap og i utviklingen av nye ferdigheter. Humor, glede og latter bidrar til at vi takler stress bedre og yter mer, samtidig som det skaper fellesskap med trivsel og trygghet.