Hovedseksjon

Tredeling i fag på ungdomstrinnet

Dette gir pedagogene en større mulighet til å kunne tilpasse opplæringen bedre for hver enkelt elev i tråd med forskriften i opl. § 1-3. En konsekvens av å bruke de pedagogiske ressursene på denne måten er at skolen har færre ekstra timer å bruke til pedagogisk styrkning i klassene fordi disse timene allerede brukes i tredelingen.

På ungdomstrinnet tredeler vi trinnene i disse timene:

  • Matematikk 8.-10.trinn
  • Norsk 8.-10.trinn
  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Musikk
  • Fremmedspråk og arbeidslivsfag
  • Valgfag

Tverrfaglig arbeid

Sagene skole organiserer skoleåret i tre perioder der de tverrfaglige temaene blir belyst. I løpet av hver periode har skolen en prosjektuke der vi jobber inngående med temaet i flere fag og forsøker å synliggjøre sammenhenger på tvers av fag. I denne uken løser vi opp timeplanene og arbeider med kompetansemål som er relevante for temaet i flere fag.

I prosjektukene har vi en felles oppstart for elevene og går på klassebesøk til hverandre i slutten av uka for å lære av hverandre og forteller hva vi har arbeidet med. Vår erfaring er at det er fint å ha et tema som alle elevene på hele skolen kunne arbeide med samtidig. Dette bidrar til fellesskap og samhold på vår 1-10 skole.

De tverrfaglige ukene fordeler seg slik for skoleåret 2022-2023:

Uke 38: Bærekraftig utvikling
Uke 6: Folkehelse og livsmestring
Uke 17: Demokrati og medborgerskap

Vi endrer rekkefølgen på ukene i forbindelse med valget slik at vi lærer om demokrati på høsten de årene det er valg.

Eks: Demokrati og medborgerskap

Elevene arbeider med demokrati og medborgerskap på ulike måter tilpasset trinnet de går på. Hver trinn arbeider med eget tema innenfor hovedtemaet. På ungdomstrinnet kan elevene ha paneldebatt, der elevene representerer ulike partier. Dette kan overføres "live" til de andre klasserommene og elevene kan komme med spørsmål "fra salen". Vi har skolevalg for ungdomstrinnet der vi teller stemmer for de ulike partiene.

Andre trinn kan arbeide med å lage sitt eget parti og argumenter for sine standpunkter. Vi fokuserer også på medborgerskap og fellesskap på hele skolen. Klassedemokratiet er også noe som blir belyst og arbeidet med.