Hovedseksjon

Tiltak Motorskole 2019

Oslo kommunes satsing kalt "Barnehjernevernet" har nådd Sagene skole. Byrådsavdelingen har utnevnt 14 grunnskoler i Oslo til "Motorskoler" hvorav Sagene er eneste skole i område E.

"En Motorskole er en skole som ønsker å gå i front i arbeidet med å "utvikle modeller for tidlig innsats, som innebærer forpliktende samarbeid mellom kommunale tjenester i skolens lokaler eller i nærheten av skolen. Oslo kommunes visjon for oppvekstsektoren skal være retningsgivende for hvilke modeller som prøves ut, og særlig følgende: "I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt og ubyråkratisk som mulig. Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og samarbeidende ..." (Tildelingsbrev 2019 for Utdanningsetaten av 21.01.19, Kapittel 2: Føringer for Utdanningsetaten). "

Ref.: Brev til skolen av 23.03.19 fra Utdanningsetaten, ved avd. direktør Hilde Gran og spesialkonsulent II Lasse Dahl.

Prosjektansvarlig på skolen er Kjersti Frostad.

 

Tiltak i prosess:

Tiltak 1:

Partnerskaps arbeid

Inngå aktivt partnerskap med bydelens øvrige kommunale virksomheter og aktører.

De vi er i dialog med pr dd er: Barneverntjenesten bydel Sagene, Familiens Hus og Helsesykepleierne ved skolen og NAV Sagene.

Det jobbes for at flere vil tilkomme listen. Det må nevnes at Sagene skole har elever i sitt inntaksområde som tilhører bydel Grünerløkka, dette gjelder Barneverntjenesten og NAV. De ulike bydelskontorene tilbyr ulike hjelpetiltak. Skolen vil derfor arbeide for å få til et samarbeid med nevnte kontorer.

Tiltak 2:

Skolen vil, etter ønske fra foresatte, organisere og tilby tverrfaglige møter med foresatte og skolens samarbeidspartnerene. Møtene avholdes i møterommet i A-bygg i skolens lokaler til faste tider. På mandager i partallsuker i tidsrommet kl. 13.00-15.00 vil det bli mulig å booke tid gjennom lærer/prosjektansvarlig. Foresatte kan ønske at en eller flere av samarbeidspartnerene deltar og det er foresatte som leder møte utifra hva foresatte har behov for å drøfte og få veiledning på. Foraet tilbyr veildning og råd innen sosialfaglige tema og omhandler ikke rene pedagogiske problemstillinger.

Tiltak 3:

Pilot tiltak direkte rettet mot enkelt elever – praksisnært valgfag

 

Mål for tiltak vi ønsker å jobbe med:

Organisere forpliktende partnerskap med andre kommunale tjenester og tilgjengliggjøre tjenestetilbudet for elever og foresatte.

Tett oppfølging av fravær er et av skolens viktigste tiltak knyttet opp mot kommunens og utdanningsetatens overordnete mål om at elever skal fullføre og bestå videregående opplæring

Skolen ønsker å legge til rette for tidlig intervensjon for å forebygge og avhjelpe elever og elevenes familier i sårbare situasjoner.

 

Mål: 

  • medvirke til måloppnåelse i skolens strategiske plan; fullføre og bestå
  • arbeide med fokus på tidlig intervensjon for å styrke det forebyggende arbeidet
  • tilgjengeliggjøre skolens kommunale samarbeidspartnere for foresatte
  • bidra til å skape nettverk mellom foresatte og foresatte-skole