Partnerskap - Barnevernet Bydel Sagene

Partner – Barnevernet Bydel Sagene

Barneverntjenesten
I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer under 18 år. Alle barn har krav på omsorg og det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder. Det er her barnevernet kan hjelpe til. Barneverntjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Den skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike former for hjelpetiltak i hjemmet, som for eksempel råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, familieråd og samarbeid med andre. Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Målet til barnevernet er å hjelpe foreldre til å kunne ivareta sine egne barn.

 

Taushetsplikt (bvl § 6-7, jf. fvl §§ 13 til 13 e)
Barneverntjenesten har taushetsplikt i alt vi gjør. Det vi får vite i vårt arbeid har vi ikke lov til å si videre til andre. Dersom vi skal samarbeide med andre trenger vi samtykke fra foreldre eller ungdom over 15 år. Kun hvis det er nødvendig for å ivareta det beste for barnet har barneverntjenesten lov til å ta kontakt med andre. Dette kalles opplysningsplikt.

 

Opplysningsplikt (bvl § 6-4)
Når offentlige instanser får opplysninger som gjør at de blir bekymret for om et barn ikke får den omsorgen det trenger eller blir utsatt for omsorgssvikt får de opplysningsplikt til barneverntjenesten. Det vil si at de må si ifra til barneverntjenesten slik at barnet kan få den hjelpen det trenger. Dette er også for at barneverntjenesten skal kunne gjøre jobben sin med å hjelpe barn og familier.

 

Kyle Tsigakis
barnevernkonsulent

Ferdig utdannet sosionom i 2014. Hadde praksis i Uteseksjonen i Trondheim i løpet av studiene.

Har jobbet i Sagene barneverntjeneste siden juli 2018, etter tre år som miljøterapeut i det statlige barnevernet Bufetat. Jobber med undersøkelser og hjelpetiltak for barn 0-12 år og for ungdom 12-18 år. Dette arbeidet inkluderer blant annet samtaler med barn, ungdom og foreldre, samspillsobservasjoner i hjemmet, samarbeidsmøter, innhenting av informasjon fra ulike instanser og oppfølging av familier.

Jobber i mottaksteamet, som blant annet tar imot bekymringsmeldinger, ivaretar akuttarbeid, anonyme drøftinger med ulike instanser, samtaler med foreldre som vil ha hjelp eller lurer på hva slags hjelp de kan få. I tillegg har vi undervisning blant skoleelever og informasjon til foreldregrupper og ansatte i ulike instanser.